Podmínky používání

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Internetové stránky jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění , kde podle ustanovení § 3 zákona č.121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu. Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

V případě, že uživatel internetových stránek využije svého práva informace na těchto stránkách uvedené využívat, ukládat, rozmnožovat, předávat dále nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, může tak činit jenom v souladu s těmito podmínkami a způsobem neodporujícím obecně závazným právním. V případě, že uživatel těchto internetových stránek užije tyto stránky či informace v nich obsažené jakožto zdroj informací, je povinen tuto skutečnost uvést, přičemž nesmí tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.

Veškeré informace, které jsou obsahem těchto internetových stránek jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem o 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů a dále pak v souladu s dotčenými pokyny vydávanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. na internetových stránkách zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace uvedené na svých internetových stránkách, které může takto měnit, doplňovat, pozměňovat obsah, a to i bez nutnosti předchozího upozornění na takovou změnu. Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. upozorňuje i na možnost, kdy se mohou údaje uvedené na internetových stránkách průběžně měnit a to nikoli z vůle nebo z pokynu společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., proto společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nepřebírá záruku za obsahovou a textovou správnost, úplnost a aktuálnost prostřednictvím internetových stránek poskytovaných údajů.
Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. dále upozorňuje na technické vlastnosti internetu a na možnosti, které internet poskytuje jeho uživatelům, kdy může dojít v jakémkoliv okamžiku k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to na základě činnosti třetích osob bez předchozí objednávky či pokynu společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.. Ani v tomto případě společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. neodpovídá za informace, které se na internetových stránkách společnosti zobrazí na základě takové činnosti.
Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nenese odpovědnost za správnost a pravdivost informací uvdených v části blog lékařů.
Stránky mohou obsahovat informace týkající se zdravotních, fyzických i psychických problémů, návody ke cvičení apod. Tyto informace a odkazy však v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo jiného zdravotního odborníka. Veškeré nové informace či postupy, které jsou obsahem těchto internetových stránek je uživatel před jejich aplikací povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Veškeré tyto informace jsou informacemi obecnými a nemohou se vztahovat ke konkrétnímu zdravotnímu stavu každého jednotlivého uživatele.
Publikované informace jsou určeny výhradně pro použití v České republice.

Send this to friend